Raport z badań CBOS 2018

Zasadniczą   treścią   codziennego   życia   Polaków   jest   rodzina,   na   drugim   miejscu,   z   dużo niższym   wskaźnikiem  wskazań, plasuje się praca   zawodowa.   Maleje   też   znaczenie   życia religijnego – podaje Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

W ankietach sprawdzano,co   aktualnie   stanowi   treść   życia   codziennego   Polaków   oraz   jakiego   rodzaju   zajęciom   idziałaniom się poświęcają.Aż 72% badanych deklaruje, że zasadniczą treścią ich codziennego życia jest rodzina. Nadrugim miejscu,   z  53%  wskaźnikiem  znalazła   się  praca  zawodowa. 

Ponad  jedna  czwarta Polaków (28%) wśród podejmowanych działań, którym obecnie poświęca najwięcej czasu ienergii,   wymienia   ochronę   zdrowia   i   leczenie.   Rzadziej   wskazywane   są:   zdobywanie pieniędzy   (15%),   aktywność   fizyczna   (14%),   rozrywka   (11%),   remontowanie   domu   lubmieszkania (11%) oraz życie religijne (10%). Relatywnie najmniej czasu Polacy poświęcajądążeniom do zakupu domu lub mieszkania (3% wskazań), politykowaniu (3%), oddawaniu się lenistwu (2%), wspinaniu się po szczeblach kariery zawodowej (2%) oraz staraniom o pracę za granicą (1%). Co ciekawe aż 39% badanych deklaruje, że chciałby się poświęcić życiu rodzinnemu w jeszcze większym niż dotychczas stopniu.

Patrząc z perspektywy czasu możnastwierdzić,   że   badani   coraz   rzadziej   deklarują,   iż   swój   czas   i   energię   poświęcają   na przetrwanie, zdobywanie pieniędzy oraz poszukiwanie zatrudnienia za granicą. Maleje także znaczenie   przypisywane   życiu   religijnemu.   Na   popularności   zyskują   z   kolei   podróże   i uprawianie   sportu.   Podróżowanie   ma   wprawdzie   dla   Polaków   coraz   większe   znaczenie,jednak  właśnie ten wymiar stanowi ciągle główny obszar niezaspokojenia. Blisko połowa respondentów (43%), gdyby miała taką możliwość, podróżowałaby częściej. Aż 39% badanych deklaruje, że w większym niż dotychczas stopniu chciałby się poświęcić życiu rodzinnemu. Jedna piąta (21%) najchętniej oddałaby się szeroko rozumianej rozrywce, a nieco mniejszy odsetek (19%) w większym zakresie niż dotychczas skupiłby się na pracy zawodowej.   Co   szósty   respondent   (17%)   odczuwa   niezaspokojenie  potrzeb   w   zakresie aktywności fizycznej, a co siódmy częściej uczestniczyłby w wydarzeniach kulturalnych lub poświęcił się dbaniu o własne zdrowie (po 15%). Jeden na dziesięciu ankietowanych odczuwa potrzebę większego angażowania się w działalność społeczną. Taki sam odsetek stanowią też ci, którzy najchętniej uzupełniliby swoje wykształcenie (10%). Co jedenasty ankietowany,gdyby mógł sobie na to pozwolić, to skoncentrowałby się na remoncie domu lub mieszkania (9%),   a   co   dwunasty   –   na   zakupie   nieruchomości   lub   na   zarabianiu   pieniędzy   (po   8%).

Ochrona   zdrowia   i   życie   religijne   to   dziedziny,   którym   jeszcze   chętniej   niż   dotychczas poświęciliby się najstarsi respondenci, najsłabiej wykształceni i najczęściej uczestniczący w obrzędach religijnych, zwłaszcza emeryci, a w przypadku dbałości o zdrowie – dodatkowo także renciści i rolnicy.

Dzięki wzrostowi zamożności społeczeństwa i coraz szerszemu zaspokojeniu podstawowych potrzeb, Polacy obecnie rzadziej niż kiedyś poświęcają się gromadzeniu majątku i dążeniu do przetrwania, częściej zaś koncentrują się na życiu rodzinnym i własnych przyjemnościach – komentuje   CBOS.   Potrzeby   te   jednak,   jak   się   okazuje,   ciągle   nie   są   zaspokojone   w wystarczającym   stopniu.   

Gdyby   badani   mieli   taką   możliwość,   chętniej   niż   dotychczas poświęciliby   się   przede   wszystkim   podróżowaniu,   rodzinie   i   rozrywce.  Badanie przeprowadzono   w   dniach   4–11   października   2018   roku   na   liczącej   1016   osóbreprezentatywnej   próbie   losowej   dorosłych   mieszkańców   Polski,   metodą   wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI)

NASI PATRONI

zdjecie logo

logo wojewoda1

 

archidiecezja 1

logo3

Początek strony